YALOVA LİMAN VE GÜMRÜKLÜ SAHALARINA GİRİŞ-ÇIKIŞ İLE ÇALIŞMA  USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yalova il hudutları dahilindeki her türlü deniz limanı ve gümrüklü sahalarına kişi ve taşıtların giriş-çıkışlara dair kurallar ile giriş kartlarının veriliş şekli, çeşitleri, değiştirilmesi, iptali; gerek görülmesi halinde yolcuların, kamu/özel kurum ve kuruluş personelinin, yük veya iş sahiplerinin, gemi mürettebatının, her türlü eşya ile(yolcu dahil) yada boş olarak bu yerlere gelen yerli ve yabancı deniz ve kara taşıtlarının güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kodu) uygulamasının temini, Deniz Limanları ve gümrüklü sahaların muhtemel yasa dışı eylemlere karşı korunması için alınacak güvenlik tertip ve tedbirleri, yetkisiz ve tanımlanmayan personel, kişi, taşıt ve deniz taşıtlarının deniz limanları ve gümrüklü alanlardaki ‘’güvenlik ve hizmet gayeli tespit edilen tahditli alanlara ve diğer bölümlere’’girişlerinin önlenmesi ve faaliyetlerin disiplin altına alınmasına yönelik yürütülen hizmetlerin tek otoritenin (Vali veya görevlendirileceği Vali Yardımcısının) gözetim ve denetimi altında düzenli, etkin,verimli ve sürekli bir şekilde yürütülmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1)Bu yönerge; Yalova ilindeki liman ve gümrüklü alanlar ile bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra faaliyet izni alan bu niteliğe haiz yerlerde görev yapan bütün resmi ve özel kuruluşların personel ve işçilerini, iş takipçilerini, yük veya iş sahiplerini, giriş ve çıkış yapan deniz taşıtları ve mürettebatını, ziyaretçileri, taşıtları, Liman tesislerinde ISPS gemi ve liman tesisleri kodunun uygulamasında önem arz eden gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün KGS sistemi ve limanların kamera sisteminden yararlanmak suretiyle kimlik tespiti ve araç tanımlanması ile buralara kişi ve taşıtların giriş-çıkışların düzenlenmesi ve bununla ilgili her türlü güvenlik tedbirlerinin alınmasını kapsamaktadır.
 
Hukuki Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönerge; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na 4178 sayılı Kanunla eklenen Ek-1.nci madde uyarınca 14 Ağustos 1997 tarih ve 23080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ‘‘Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmeliğin’’ 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
Madde 4-Bu yönergede geçen deyimlerden:
a)Kanun           : 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
b)Yönetmelik   :Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmeliği,
c)Yönerge: Yalova Liman ve Gümrüklü Sahalarına Giriş Çıkış ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergeyi,
d)Vali :Yalova Valisini,
e)Liman Mülki İdare Amiri :Yalova Valisi tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre görevlendirilen Yalova Vali Yardımcısı veya Kaymakamını,
f)Bakanlık : Liman ve gümrüklü alanlarda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı veya ilgili bulunduğu Bakanlığı,
g)Liman Tesisi: Sınırları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini,
h)ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği) Kodu: IMO’nun SOLAS-74 kapsamında 12/12/2002 tarihli Diplomatik Konferansında kabul edilen Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu (International Ship and Port Facility Security Code )
ı)ISPS Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu: Liman tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden uygulanmasından, tetkikinden, sürdürülmesinden ve Güvenlik Zabiti ve Şirket Güvenlik Sorumlusu ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen kişiyi,
i) Liman Tesisi Güvenlik Planı : Liman tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş planı,
j) KGS: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Kent Güvenlik Sistemi,
k) Kamera :Yalova liman ve gümrüklü sahalarında kurulu bulunan kapalı devre kamera sistemlerini,
l) Yük Limanı/İskelesi: Gemilerin eşya yükleme-boşaltma barınma yapmalarına elverişli bu hizmetlerin yerine getirilmesine resmi olarak izin verilmiş gümrüklü, sınırlı deniz alanlarını,
m)Yat Limanı: Ana Yat Limanı, Tali Yat Limanı ve Yat Yanaşma Yerleri ile Çekek Yerlerini,
n) Ro-Ro Limanı : Yurtiçi ve yurtdışına eşya taşıyan Kamyon-TIR ve benzeri araçların gemilere yükleme boşaltma yapıldığı,gemilerin barınma vb hizmetleri alabildiği bu hizmetlerin yerine getirilmesine resmi olarak izin verilmiş gümrüklü sınırlı deniz alanlarını,
o) Yolcu Limanı: Gemilerin yolcu ve yolcu beraberi yük indirme-bindirme barınma yapmalarına elverişli bu hizmetlerin yerine getirilmesine resmi mevzuat çerçevesinde izin verilmiş gümrüklü sınırlı deniz alanlarını,
p)Rıhtım: Gemilerin bağlanması için hazırlanmış ikmal,yük,yolcu,kargo indirme ve bindirmelerine uygun yerleri,
q)Yolcu Salonu: Yolcuların sefer öncesi sonrası işlemlerinin yapıldığı bünyesinde Ulaştırma ve Gümrük gibi birimlerin bulunduğu salon ve binaları,
r)Deniz Liman Tahdit Alanı : Liman ve gümrüklü sahalara giriş kartı alan kişilerin görevi gereği bu noktalarda girebileceği kısımları ve bölümlerini,
s)Güvenlik Komisyonu:Yalova Limanları ve gümrüklü alanlarında güvenlik tedbir ve tertiplerini geliştirmek ve gerekli durumlarda kriz merkezi olarak görev yapmak üzere Liman Mülki İdare Amirinin başkanlığında limanlardaki kolluk kuruluşları ile diğer kurum amirlerinden müteşekkil komisyonu,
t)Güvenlik Tahkikatı : İş icabı limanları kullanmak üzere müracaat eden şahıs ve taşıtlara belge/izin verilmeden önce kolluk birimlerince yapılan suç kaydı sorgulaması, 
u)Görevli Giriş Kartı : Limanlarda görev yapan Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, MİT, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Askeri Birlik, Belediye v.b. sürekli görev yapan kamu personeline verilen kartları,      
v)Daimi Giriş Kartı : Görevi gereği her gün Liman ve gümrüklü sahalara girerek çalışmak zorunda olan resmi ve özel kurum ve kuruluş personeliyle bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartları,
w)Geçici Giriş Kartı : Limanda üç ayı geçmeyecek şekilde mesaisini limanda geçiren resmi ve özel kurum/kuruluşlara veya bunların adına vekaletten iş yürüten şahıs ve kuruluşlara verilen kartları,
x)Kısa Süreli Geçici Giriş Belgesi: Kısa süreli ziyaret, inceleme, araştırma, görsel ve yazılı basının haber, resim ve film çekimleri ile bakım, temizlik, tamirat, onarım, ikmal gibi her türlü işte çalışacak ve görev yapacak kişiler ile gemide çalışan personelin eşi ile birinci derece akrabalarının (anne, baba, çocuk ve kardeş) en fazla dört saatliğine girişine izin verilen kartları,
y)Araç Giriş Kartı : Deniz Limanlarında mesaisini geçiren araçlara sürekli olarak verilen kartı,
z)Geçici Araç Giriş Belgesi: Limanlara kısa süreli giren taşıtlara ruhsatı karşılığında geçici olarak Liman Mülki İdare Amirince verilen izin belgesini,
aa)Landing Kart (Mürettebat ve Yolcu  Giriş Belgesi): Yabancı gemi mürettebat ve yolcuların Limanlara/İskelelere karşılıklılık esasına göre girip çıkmaları için kullanılan ve yetkili makamlarca usulüne uygun olarak kullanılan kartları,
bb)Ziyaretçi Giriş Kartı : Liman ve gümrüklü sahada görev yapan üst yöneticilerin ziyaretçilerine kimlikleri alınmak kaydıyla verilen kartları,
cc) Cumhuriyet Başsavcılığı : Yalova Cumhuriyet Başsavcılığını,
dd)Kolluk: Liman ve gümrüklü sahalarda görev yapan Gümrük Muhafaza, Polis ile bu yerlerden sorumlu olan Jandarma ve Sahil Güvenlik görevlilerini,
ee) Liman Başkanlığı: Yalova Liman Başkanlığını,
ff) Gümrük İdaresi :Yalova Gümrük Müdürlüğünü,
gg) Sağlık Kuruluşu : Limanlarda görev yapan Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezini,
hh) Jandarma Komutanı: Yalova İl Jandarma Komutanlığı görev sahasındaki limanlardan sorumlu birimin amirini,
ıı)Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimi: Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğini,
ii) Emniyet: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünü,
jj) İşletici kuruluş : Limanı işleten kamu veya özel kurum/kuruluşunu, 
kk) Özel Güvenlik :5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre Yalova Valiliğince çalışma izni verilen ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uygulamasında kamu görevlisi sayılan Liman alanlarında yetkili olan kuruluşunu,
ll)Gemi ve Kıyı Yapıları Denetim Görevlisi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gemi, kıyı tesisi, kıyı yapıları ve deniz çevresi denetimi yapmak üzere tam yetkilendirilmiş ve bu Bakanlıkta herhangi bir kadroda görevli olan ve sadece bu Bakanlığa karşı sorumlu olan kamu görevlisi,
mm) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; deniz gümrük kapılarında ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,
nn) Sahil Güvenlik: Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Botu, Kolluk Destek Timi ve DEGAK Özel Tim Komutanlığını,
İfade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Liman Mülki İdare Amirinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5-(1) Liman ve gümrüklü sahalarda hizmet veren kuruluşlar; teknik ve ticari nitelikteki hizmetlerinin dışında kalan diğer görev ve hizmetlerin sağlıklı, etkin, düzenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir biçimde yerine getirilmesinden Liman Mülki İdare Amirine karşı sorumludurlar.
(2) Bu kapsamda Liman Mülki İdare Amiri aşağıdaki görev ve yetkilerini kullanır.
a) Görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve denetler.
b) Mer’i mevzuat çerçevesinde liman ve gümrüklü sahalarda gerekli güvenlik önlemlerini alır, kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik birimlerinin işbirliği halinde çalışmaların temin eder ve uygulamaları denetler.
c) Liman ve gümrüklü sahalara giriş ve çıkışların düzenli bir şekilde yapılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içerisinde yürütülmesi, muhtemel yasadışı eylemlere karşı gerekli tertip ve tedbirlerin alınması için gerekli önlemleri aldırır ve denetler.
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Gümrük Kanununun arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, liman ve gümrüklü sahalardaki binaları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli gerek kamu ve gerekse özel kuruluş personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama emri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir.
e) Liman içersinde meydana gelebilecek muhtemel olaylara karşı güvenlik talimatı, muhtemel harekat tarzı planı, acil durum planı, yasadışı müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile yangın-kaza-kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatır ve bunların yürürlüğünü takip eder. 
f) Protokol kurallarını, karşılama ve uğurlamaları, ilgili mevzuat, Başbakanlık genelgeleri, uygulanan teamül ve diğer talimatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlar.
g) Kurum/kuruluşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir.
ğ) Karar verme mercilerinin ilgili mevzuatında açıkça belirttiği haller saklı kalmak üzere, limanlardaki kabahat işleyenlere gerekli idari para cezası verir.
h)Yetki alanı içerisindeki kurum ve kuruluş amirlerinin yıllık izinlerini kullanma zamanları hakkında görüş bildirir, başarılı gördüklerinin ödüllendirilmesi hususunda üst birimlerine teklifte bulunur.
ı)Liman ve gümrüklü alanlarda ilgili başlatılan yatırımların seyrini takip ederek varsa aksayan yönleri hakkında Vali’ye rapor sunar ve bunların zamanında bitirilmesi hususunda takipçi olur.
j)Vali’nin Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde devredeceği diğer başkaca yetkileri kullanır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
 
Güvenlik Komisyonu
Madde 6-(1) Liman ve gümrüklü sahalarda güvenlik tertip ve tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanması, yürütülen güvenlik eğitim ve denetim hizmetleri ile uygulamada görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşüp karara bağlamak üzere Liman Mülki İdare Amirinin başkanlığında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen Yalova Liman Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen Yalova Gümrük Müdürü, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü/Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri, İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen Deniz Limanı Şube Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanlığını temsilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı/Yardımcısı, Sağlık Bakanlığını temsilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yalova Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi, ilgili Jandarma Komutanı ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusunun katılımıyla meydana gelen bir ‘’Liman Güvenlik Komisyonu’’ kurulur.
 
Güvenlik Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 7- (1) Güvenlik Komisyonu, her ay Liman Mülki İdare Amirince uygun görülen tarih ve saatte veya talimatıyla derhal toplanarak aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.
 1. Giriş kartlarının verilmesi konusunda nihai kararı verir.
 2. Gündeme getirilen eksiklik ve aksaklıklar ile alınması gereken tedbirler mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir. Gerekli görülmesi halinde komisyon üyelerinden ya da dışarıdan başka kurumların da katılımı ile teşkil ettirilecek bir alt komisyon marifetiyle araştırma ve inceleme yapılabilir.
 3. Alınması gereken tedbirlerin mali kaynağının komisyon üyesi kurum ve kuruluşların harcama yetkisini aşması veya bu tedbirlerin ilave personel kaynağı gerektirmesi halinde konu hazırlanan bir detaylı rapor ile Valilik vasıtasıyla ilgili kurumların merkez teşkilatına iletilir.
 4. Komisyonda alınan kararların gereği, komisyon üyesi kurum/kuruluş ve işleticiler tarafından ivedilikle yerine getirilir. Verilen süre içerisinde uygulanamayan kararın gerekçesi Komisyona yazılı olarak sunulur. Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu bildirilen mazeret uygun bulunduğu takdirde kararların uygulanması bir süre ertelenebilir.
 5. Liman Giriş Kartlarının rengi, şekli ve geçerlilik süreleri belirlenir.
 6. Acil durumlarda Kriz Yönetim Merkezi olarak görev yapar.
 7. Gerektiğinde toplantılara konuyla ilgili diğer kamu ve özel kurum/kuruluş temsilcileri de çağrılabilir.
 8. Sekretarya görevi, emniyet birimince yerine getirilir. Ancak, emniyet biriminin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu görev gümrük idaresince yerine getirilir.
 
Liman ve Gümrüklü Sahaların Güvenliği
MADDE 8-(1)Liman ve gümrüklü sahalarda görevli güvenlik birimlerinin kendi asli görevlerini (Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli için pasaport işlemleri yanında görevlendirilen yerlerde güvenlik tedbirlerinin alınması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli için kaçakçılığın önlenmesi ve takibi ile gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak; yardımcı birim olan Özel Güvenlik Teşkilatı personeli için ise, 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanan görevlerin ve ayrıca ISPS Kod Güvenlik Planının uygulanmasından doğan görevlerin icrası)yapmaları asıl olmakla beraber bu yerlerdeki gemi ve gemi personeli, yolcu ve ziyaretçiler ile mal ve emtianın güvenliğinin sağlanması v.b. konularda kamu düzeni ve asayişi bozan veya tehdit eden bir hususla karşılaştıklarında olaya müdahale edip durumu gümrük idaresine bildirirler. 
(2) Liman ve gümrüklü sahada her türlü güvenlik tertip ve tedbirleri ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve Valilik tarafından verilecek emir ve talimatlara göre Liman Mülki İdare Amiri tarafından alınır.
(3) Diğer taraftan güvenlik tedbirleri ve kaçakçılıkla mücadele açısından gerekli teknik ve elektronik cihazların Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de görüşü alınmak suretiyle temininden, bakımından ve konumlandırılmasından işletici kuruluşlar sorumludur. 
 (4) İşletici kuruluşlar, gümrük gözetimine tabi eşya ve kişiler ile diğerlerinin birbirine karışmasını önlemeye yönelik her türlü fiziki yapıları sağlamakla yükümlüdürler. 
(5)Liman Mülki İdare Amiri, gümrük sahasındaki görev ve sorumluluğunu 8 nci maddede belirtilen kolluk ve güvenlik birimlerinin işbirliği ve koordinasyonu ile yerine getirir.
 
Haber İletme ve Yardımlaşma
MADDE 9- (1)Gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi için Gümrük, Emniyet, Jandarma, ve Sahil Güvenlik ile diğer kamu kuruluşları elde ettikleri bilgileri kendi görev bölgesinde değerlendirerek ilgili mevzuatı çerçevesinde gereğini yapmakla birlikte ilgili birimlere ve Liman Mülki İdare Amirine hemen iletmek ve varsa Liman Mülki İdare Amirinin emirlerine göre hareket etmekle yükümlüdürler.
 
Liman ve Gümrüklü Saha Giriş-Çıkış Kapı Kontrolü ve Devriye Hizmetleri
MADDE 10- (1) Liman ve gümrüklü saha giriş-çıkış kapı kontrolleri ve gümrüklü sahadaki devriye hizmetlerinden kendi mevzuatları çerçevesinde gümrük idaresi ve özel güvenlik müştereken sorumlu olup, koordineli çalışmaları esastır.
(2) Liman ve gümrüklü sahada görev yapan personel ve işçiler, amirlerinin izni ve bilgisi olmaksızın kendi görev mahallerinin dışına çıkamazlar ve mesailerinin bitimini müteakip, liman ve gümrüklü sahayı terk ederler. Aksine davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. 
 
Adli Kolluk ve Diğer Kolluk Görevlilerinin Yetkileri ve Yapılacak İşlemler
MADDE 11-
        (1) Liman ve gümrüklü saha içinde adli kolluğu ilgilendiren olaylara ilişkin önlemler ile adli tahkikatı gerektiren işlemler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.06.2005 tarih ve 25832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adli Kolluk Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek alınacak talimata göre Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimince yürütülerek adli makamlar nezdinde neticelendirilmesi esas olup, olayın mahiyeti, şekli, büyüklüğü v.b. nedenlerden dolayı adli makamların takdiri doğrultusunda tahkikat, diğer kolluk birimlerince de yürütülebilir.
        (2) Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğünün münhasır görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla Emniyet birimlerince re’sen el konulan olaylardaki Pasaport ve Gemi Adamı Cüzdanı suçlarının ön tahkikatı emniyet birimince yapılır, suçun içeriğine göre ilgili Emniyet birimine teslim edilir. Asayişi ilgilendiren konularda ise gerekli tutanak ve belgelerin hazırlanmasından sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca başkaca bir talimat verilmediği sürece şüphelileri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimine teslim eder. Olay hakkında Liman Mülki İdare Amirine bilgi verilir.
         (3) İllegal yollardan yurtdışına çıkış yapmaya teşebbüs eden kişilerin yakalanmasını müteakip,
 1. Olay hakkında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimince Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek şayet 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79 ve 80 nci maddeleri uyarınca adli tahkikatı gerektirir bir durum olmaması halinde yabancılar için haklarında karar verilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilir. Sınırdışı etme kararı verilirse Valilikçe idari gözetim kararı alındıktan sonra bölgeden sorumlu Genel Kolluk kuvvetince geri gönderme merkezlerine götürülür. İl Göç İdaresine gitmesi gerekir ise yine Genel Kolluk tarafından getirilir ve götürülür. Bekletme ve gözetim Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminde ayrılan özel bekleme salonunda yapılır. 
 2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79 ve 80 nci maddeleri uyarınca adli tahkikatı gerektirir bir durum olması halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak talimatlara göre hareket edilir. Adli soruşturma haricindeki şahıslar açısından ise (a) bendine göre işlem tesis edilir.
         (4) Güvenlik Bilgi Tarama (GBT) ve UYAP kayıt sorgulamalarında hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların tespiti halinde;
a) Konu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili irtibata geçilerek alınacak  talimat doğrultusunda hareket edilir.                                                                                                                                                                                    
         (5) 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve 21 Ocak 2017 tarihli 2016/9743 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği kapsamında görevleri saklı kalmak kaydıyla, Deniz Sahası, Liman ve gümrüklü saha içinde Yalova Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri ile koordineli çalışır.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Liman ve Gümrüklü Saha Giriş- Çıkış Düzeni
 
Genel Esaslar,  Giriş Kartları ile İlgili Genel Hükümler
MADDE 12- (1)Yalova İlinde, Liman Mülkî İdare Amirliği sorumluluğu alanında bulunan, Deniz Limanı ve gümrüklü sahalara Giriş Kartları aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre tanzim edilir.
a) Yalova’daki deniz liman ve gümrüklü sahalarına gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum/kuruluş personeli usulüne uygun düzenlenmiş giriş kartı ile giriş-çıkış yaparlar.
b) Daimi Giriş Kartları bir yıl süre ile geçerlidir. Verildiği yılın 31 Aralık günü mesai bitiminde iptal edilir. Ancak, verilen elektronik kartlar her yıl Ocak ayının ilk haftasında Kart Bürolarınca araştırılarak ve değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, Liman Mülki İdare Amirinin onayı ile bir yıl süre ile vize edilmiş sayılır.
c)Yalova RO-RO Limanı için Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. tarafından bu yönergenin yürürlük tarihinden sonra hizmete girecek Deniz Limanlarında ise, Liman Mülkî İdare Amirince uygun görülecek kamu veya özel kurum/kuruluşlarına kart bürosu kurma görevi verilebilir.
d) Giriş kartları için müracaat formları EK-1’de ve bu yönergede belirtilen belgeler eklenmek suretiyle Liman Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir. Bu müracaatlar, bu yönergede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak, giriş kartları düzenlenmek suretiyle kart bürolarınca kişilere teslim edilir.
e) Kamu ve özel kurum/kuruluşları, Meslek Odaları, Vakıflar, Kooperatifler, Birlikler, Dernekler ve Şirketlerin kendi personeline, ortaklarına, üyelerine verdikleri tanıtım kartı, görev kartı kokart, kimlik kartı gibi kartlar, Deniz Limanlarına giriş-çıkış izni vermez. LANDİNG Kartı bu uygulama dışında tutulur.
f) Acil durumlarda ve gecikmesinde sakınca görülen hallerde deniz limanlarına giriş için personelin bağlı olduğu kurum/kuruluşun tanıtım kartları ile kişiye ait kimlik kartları, (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi) yeterli ve geçerlidir.
g) Deniz Limanlarının giriş noktalarında, ancak giriş kartıyla geçişe izin verileceği okunaklı bir şekilde, görülebilecek noktalarda, ilan edilir.
h) Giriş Kartı tanzim edildiği deniz limanı için geçerlidir. Ancak, Daimi Giriş Kartı verilen kişilere, Liman Mülkî İdare Amirince, aynı kartla birden fazla deniz limanına girebilecek şekilde giriş kartı verilebilir.
i) Aralıksız olarak 45 gün süre ile giriş-çıkış yapmayan kişilere ait kartlar, ilgili kart bürolarınca bloke edilir. Bloke edildikten itibaren 30 gün içerisinde kart sahibince herhangi bir müracaat olmaması halinde, giriş kartı Liman Mülkî İdare Amirince iptal edilir.
 j) Liman Mülki İdare Amirince deniz limanlarında görev yapan kamu ve özel kurum/kuruluş amir ve personeline giriş kartları ile ilgili hizmet içi eğitim verilir.
 k) Araç giriş kartının olması, araç içindekilere giriş kartı almadan limana giriş izni vermez.
 l) Tüm kart sahipleri limanlara giriş sırasında, ISPS Kod kapsamında hazırlanmış onaylı Liman Tesisi Güvenlik Planının güvenlik seviyelerine bağlı esaslarına uymayı kabul eder ve Liman Tesisi Güvenlik personeli, Liman Tesisi Güvenlik Planı gereklerini uygular.
 m) Limana giriş için düzenlenmiş olan tüm kartlar sadece Limana giriş izni verir, bu kartlar dış hatlara sefer yapan gemilere giriş-çıkışa izin vermez. 
 
Kart Bürolarının Kuruluşu :
MADDE 13-(1) Limanlarda, kendisi veya birden fazla liman, terminali işleten kuruluş bir araya gelerek kurulan kamu veya özel kurum/kuruluşun Genel Müdürlüğü / Müdürü, kendi bünyesinde Müdür / Müdür Yardımcısı / Şube Müdürü, bu görevlerin olmadığı takdirde bir görevlinin sorumluluğunda ve yeteri kadar personelde görevlendirmek suretiyle Liman Mülki İdare Amirinin onayıyla, giriş kartı büroları kurulur. Bu bürolar, Liman Mülki İdare Amirine karşı sorumludur. Liman Mülki İdare Amirinin onayı olmadan, büro personeli değiştirilemez.
 
Kart Bürolarının Görevleri :
MADDE 14-(1)Limanlardaki Kart Bürolarının Görevleri;
 1. Liman Mülki İdare Amiri tarafından havale edilen giriş kartları müracaatlarını kabul etmek, müracaatları, giriş kartları çeşitliliğine göre ayırıma tabi tutarak, belge eksikliği olan müracaatların eksikleri tamamlatarak değerlendirme ve güvenlik tahkikatı yaptırdıktan sonra Yönergede belirtilen kart onay listesini hazırlamak,
 2. Kart onay listesi ile beraber, giriş kartları da hazırlayarak, Liman Mülki İdare Amirinin onayına sunmak. Kaybolan veya çalınan kartların iptalini yaparak, müracaat tarihinde yeni kart tanzim etmek,
 3. Liman ve gümrüklü sahada çalışan personelin, giriş kartları ile ilgili vize işlemlerini, bu Yönergeye göre sonuçlandırmak,
 4. Giriş kartı ile ilgili Liman Mülki İdare Amirince verilen idari yaptırım kararlarının kaydını tutmak ve takip etmek,
 5. Giriş kartı ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek, gelişen ve değişen şartlara uygun olarak giriş kartı ile ilgili önerilerde bulunmak,
 6. Limanlarda, Liman Tesisi Güvenlik Planına uygun olarak, tahditli alanların belirlenmesi için araştırma yaparak, Liman Mülki İdare Amirine önerilerde bulunmak,
 7. Giriş Kartları ile ilgili bilgisayar yazılım programlarını araştırarak yenilikleri bağlı Kurumlara bildirmek,
 8. Liman Mülki İdare Amirinin onayını alarak,  kart şifrelerinde değişiklik yapmak,
 9. Giriş kartları ile ilgili eğitim programları hazırlayarak Liman Mülki İdare Amirinin onayından sonra uygulamaya koymak.
 
 
Kart Müracaatı, Değerlendirme, Güvenlik Tahkikat Onay ve Giriş Kartlarının Şekli, Giriş Kartlarının Vize İşlemleri
 
 
Giriş Kartları Müracaatları
MADDE 15 (1)- Limanlara girmek amacıyla giriş kartı almak isteyen gerçek kişiler kamu ve özel kurum/kuruluş personeli Liman Mülki İdare Amirliğine aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
(2) Bu müracaatlarda;
a)Görevli giriş kartı için;
1) Resmi yazı
2) Kart talep formu,(EK 1-A)
3)Kart talep edilen personelin Jpeg formatında kamu personeli kılık-kıyafet mevzuatına uygun son altı ay içerisinde çekilmiş CD’ye kaydedilmiş dijital ortamdaki fotoğrafı,
4) Nüfus cüzdanının kurumca tasdikli fotokopisi,
 
b)Daimi Giriş Kartları için;
1) Kart talep formu, (EK 1-A)
2) Formda imzası olan yetkilinin imza sirküsü örneği,
3) İmza eden vekil ise vekaletname örneği,
4) Firmanın ticaret sicil gazetesi örneği,
5) Kart talep edilen personelin üzerinde T.C. Kimlik Numarası olan geçerli bir kimlik belgesi örneği (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)
6) Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi,
7) Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,
8) Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi,
9) Kart talep edilen personelin bilgilerinin yer aldığı Bilgi İşlem Formu (Ek-10)
10) Limanda faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu güvenlik ve emniyet tedbirleri formu (Ek-8)
11) Kart talep edilen personelin Jpeg formatında son altı ay içerisinde çekilmiş CD’ye kaydedilmiş dijital ortamdaki fotoğrafı,
 
c) Geçici Giriş Kartları için;
1) Kart talep formu (Ek 1-B)
2) Formda imzası olan yetkilinin imza sirküsü örneği,
3) İmza eden vekil ise vekaletname örneği,
4) Firmanın ticaret sicil gazetesi örneği,
5) Kart talep edilen personelin üzerinde T.C. Kimlik Numarası olan geçerli bir kimlik belgesi örneği (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)
6) Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi,
7) Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,
8) Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi,
 
d) Kısa Süreli Geçici Giriş Belgesi için;
1) Bağlı olduğu kurum, acente veya şahsın kendisinin limana giriş amacını belirten yazılı müracaatı,
2) Kart talep formu (Ek-2)
3) Kart talep edilen personelin üzerinde T.C. Kimlik Numarası olan geçerli bir kimlik belgesi örneği (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)
 
e) Araç Giriş Kartı için;
1)Kart talep formu (Ek 1-C)
2) Formda imzası olan yetkilinin imza sirküsü örneği,
3) İmza eden vekil ise vekaletname örneği,
4) Araç ruhsat fotokopisi,
5) Araç kiralık ise kiralama sözleşmesi örneği,
6) Taahhütname,
7) Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,
 
f) Geçici Araç Giriş Belgesi için; 
1)Aracı kullananın bağlı olduğu kurum, acente veya şahsın kendisinin limana giriş amacını belirten yazılı müracaatı,
2) Çıkışta iade edilmek üzere araca ait ruhsat,
Bulunması gerekir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmaz. Eksik belge ile yapıldığı sonradan anlaşılan başvurular için ise ilgililerine bu eksiklikleri tamamlamaları için (7) gün süre verilir. Bu süre içerisinde belgelerin tamamlanamaması halinde ise başvuru hiç yapılmamış sayılır.    
g) Ziyaretçi Giriş Kartı İçin;
 1. Üzerinde T.C. Kimlik numarası olan geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport v.b.)
 
Güvenlik Soruşturması ve Değerlendirme:
MADDE16-(1) Liman Mülki İdare Amirinden kart bürosuna havale edilen müracaatlarda kart talep edilen şahsın arşiv araştırması ve güvenlik tahkikatı için personel güvenlik soruşturması ve araştırma formu düzenleyerek Liman Mülki İdare Amirinin imzasıyla Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğüne, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Bilgi Bankasından araştırılmak üzere Yalova Gümrük Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Giriş kartı talebinde bulunan şahıslar, kamu ve özel kurum / kuruluş personeli hakkında  yaptırılan arşiv araştırma sonucunda;
a) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
b) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
c) 4733 sayılı TAPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
d) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu,
e) 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun,
f) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
g) 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
h) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu,
ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tanımlanan Zimmet, İhtilas, İrtikap,Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı kötüye kullanma, Dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı,
Suçlarından dolayı hüküm giymiş olan başvuru sahiplerinin, giriş başvuruları reddedilir ve kart düzenlenmez. Sonradan bu durumların tespiti halinde de verilmiş olan kart varsa iptal edilir.
(3)Yukarıda belirtilen suçlardan yargılaması devam eden resmi kuruluşlara bağlı kişilerden, haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri verilmemiş olanlar ile haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılanlara saha giriş kartı verilir. Ancak, özel kuruluşlara bağlı kişilere saha giriş kartı verilip verilmeyeceği Liman Güvenlik Komisyonun bu konudaki görüşü üzerine Liman Mülki İdare Amirinin takdirine bağlıdır. Herhangi bir suçtan aranan ve yakalama kaydı bulunanlara ise giriş kartı verilmez.
(4)Yasa gereği, eski hükümlü statüsündeki çalışanlar istisnadır.
(5)a) 2 nci fıkrada belirtilen kanunlara muhalefetten dolayı haklarında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş görev icabı limanlara girmesi gerekenlerden hakkında,
 1. Takipsizlik kararı ve beraat kararının kesinleşmesi üzerine,
 2. İdari para cezasına ilişkin kararın kesinleşmesi halinde cezanın infazının tamamlanması üzerine,
 3. Genel af nedeniyle davanın düşmesi üzerine,
 4. Özel af sonrasında mahkumiyet kararında belirtilen sürenin geçmesi üzerine,
 5. Kamu davasının açılmamasına, açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine,
 6. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım belirlenmesi halinde, seçenek yaptırımın infazının tamamlanması üzerine,
 7. Koşullu salıverilme kararının kesinleşmesi üzerine, koşullu salıverme şartının yerine getirilmesi üzerine,
 8. Hapis cezasının ertelenmesi kararının kesinleşmesi üzerine,
 9. Adli para cezasına mahkumiyet kararının kesinleşmesi halinde, cezanın infazının tamamlanması üzerine,
 10. Ceza zamanaşımının ve dava zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine,
 11. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve Türk mahkemesince tanınmış hürriyeti bağlayıcı mahkumiyet kararı halinde kararın kesinleşmesinden itibaren mahkumiyet kararında belirtilen sürenin geçmesi üzerine,
 12. Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre haber alınmadan önceki etkin pişmanlık nedeniyle herhangi bir ceza öngörülmemesi durumunda,
 13. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre haber alındıktan sonraki etkin pişmanlık nedeniyle indirimli ceza verilmesi halinde, cezanın infazının tamamlanması üzerine,
 14. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre etkin pişmanlık göstererek soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar paranın devlet hazinesine ödenmesi nedeniyle indirimli ceza verilmesi halinde cezanın infazının tamamlanması üzerine,
Resmi ve özel kurum/kuruluşlara bağlı kişilerden saha giriş kartı verilmesi uygun görülmeyenler ile saha giriş kartı daha önce iptal edilenlere, saha giriş kartı verilir. 
(6) Bu hususlar ve müracaat formundaki ekler, kart bürolarınca incelenerek genel bir değerlendirmeye tabii tutularak Ek-2/A’deki giriş kartı onay listesi doldurularak ve kişilere ait giriş kartları da hazırlanarak, kart bürolarınca Liman Mülki İdare Amirliğine onay için gönderilir.
(7) Ancak, başvuru sahibinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan adli sicil kaydı olduğunun tespiti halinde; başvuru sahibinden tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan son bir ay içerisinde alınmış hekim onaylı Madde Bağımlılığı Testi sonuçlarını ibraz etmesi istenir. Ayrıca bu konuda Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin yazılı müspet görüşü doğrultusunda Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce onay hazırlanıp Liman Mülki İdare Amirine sunulur. Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin görüşünün menfi olması durumunda ise başvuru reddedilip keyfiyet ilgilisine bildirilir.
 
Onay
MADDE 17- (1) Liman Mülki İdare Amirince, kart onay listesi ve giriş kartları, Yönergeye uygun hazırlanıp hazırlanmadığı incelendikten sonra liste onaylanır ve giriş kartları Liman Mülki İdare Amirliğince imzalanarak, dağıtımı için kart bürosuna gönderilir.
(2) Liman ve gümrüklü sahalara giriş kartları ile ilişkili tedarik edilen her türlü resmi belge, kart bürolarınca 3 (üç) yıl süre ile arşivlenir.
 
 
Giriş Kartları Şekli
MADDE 18- (1) Tüm giriş kartları; eni 5,5 cm, boyu 9 cm (± %5 değişebilir)  ebatlarında elektronik karttır.
 • Görevli giriş kartı lacivert,
 • Daimi giriş kartı sarı
 • Geçici giriş kartı mor
 • Geçici izin belgesi kırmızı,
 • Araç kartı turuncu,
 • Geçici araç kartı beyaz,
 • Ziyaretçi kartı yeşil,
Renklerde olacaktır.
 (2) Görevli, Daimi ve Geçici Giriş Kartlarının şekli ve ön yüzü (EK:4), Araç Giriş Kartı (EK:5), Geçici Araç Giriş Belgesi (EK:6), Kısa Süreli Geçici Giriş İzin Belgesi (EK:7), Ziyaretçi Giriş Kartı (EK-11) ’de gösterildiği şekilde olacaktır.
(3) Giriş Kartlarının arka yüzünde, kartlar ile ilgili Liman Mülki İdare Amirinin açıklamaları yer alır.
 
Giriş Kartlarının Vizesi
MADDE 19- (1) Liman ve gümrüklü sahalara girişi için izin verilen kişilere ait giriş kartları, müteakip yılda da giriş talebinde bulunan gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum/kuruluş personellerine ait şahsi ve kurum müracaatı üzerine Ocak ayının ilk haftası içerisinde, bu talepler Kart Bürolarınca, gerekli araştırma ve değerlendirme yapılarak Liman Mülki İdare Amirinin onayı ile bir yıl süre ile vize edilir. Bu şekilde yapılacak vize işlemi toplam dört yılı geçemez. Vize işlemi sırasında kart şifreleri Liman Mülki İdare Amirinin onayı ile değiştirilebilir.
 
Tahditli Alanların Tespiti 
MADDE 20-(1) Limanlarda bulunan resmi daireler, otopark, yolcu salonu, iskele, rıhtım, liman, gümrüklü alan, depo ve antrepo gibi alanlara giriş kartı sahibi kişilerden görev gereği kimlerin girebileceği, her yıl Aralık ayında Kart Bürolarınca belirlenerek Liman Mülki İdare Amirinin onayı ile kesinleşir. Tespit edilen tahdit alanlar liman giriş kartlarına işlenmek suretiyle uygulanır.    
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Giriş Kartlarının Kontrolü, Kartların Kaybedilmesi, Giriş Kartlarının İadesi, Kart Ücreti
      
Giriş Kartlarının Kontrolü
MADDE 21- (1) Deniz Limanlarının girişinden itibaren, her türlü giriş kartı sahibi kişiler;
 1. Deniz limanında kaldıkları sürece giriş kartlarını görülebilecek şekilde boyun askılığında veya sağ ya da sol tarafındaki yaka, cep gibi görünür noktalara takmak zorundadırlar.
 2. Araç giriş kartları ya da geçici araç giriş kartları da verildikleri aracın ön camının sol tarafına, görülebilecek şekilde konulacak ve aracın deniz limanını terk etmesine kadar burada muhafaza edilecektir.
 3. Kartların tarif edilen şekilde takılmasından yaya ve araç giriş kapılarından itibaren tüm resmi ve özel güvenlik birimleri aynı şekilde sorumludur.
 4. Kartsız giriş yapmaları halinde kolluk ve özel güvenlik tarafından durum tespitinden sonra liman dışına çıkarılır. Bu kişilere limanca hizmet verilmez. Bu kişiler hakkında yasak alanlara izinsiz giriş yaptıklarından dolayı yasal işlem başlatılır. İzinsiz girişlerin tekerrürü halinde yasal işlem sonucu beklenmeksizin Liman Mülkî İdare Amirinin bilgisinde ve işletici kurum/kuruluş yöneticisinin sorumluluğunda, bu kişi ya da kişilerin deniz limanına girişleri yasal işlem sonuçlanıncaya kadar durdurulur.
 5. Liman sahasında rastladığı kartsız kişileri ihbar etmek zorundadır.
 6. Görevlilerin talebi halinde giriş kartlarının tetkiki esnasında kimlik bilgileri bakımından karşılaştırma yapılmak üzere bir kimlik kartı ibraz etmek zorundadır.
 7. Bu Yönergeye uymaları esastır. Uymayanlar hakkında yapılacak tespit raporları, işletici kuruluşun görüşüyle birlikte Liman Mülkî İdare Amirine sunulur. Liman Mülki İdare Amirince bu yönergeye uygun verilecek idari ceza ve kararları, kolluk ve özel güvenlikçe kati olarak uygulanır.
 
Giriş Kartlarının Kaybedilmesi
MADDE 22-(1) Giriş kartı sahibi olan kişi veya bağlı olduğu kurum ve özel kuruluşlar kartın kaybedildiğini limandaki kolluğa bildirmek zorundadırlar. Kolluk biriminin ön araştırmasından sonra alacağı zaptı ilgili kart bürosuna verir.
(2) Kayıp olan kart, Liman Mülki İdare Amirinin onayı ile iptal edilir.
(3) İptal işleminden önce bulunan kart, kart sahibine veya çalıştığı birime iade edilir.
 
Giriş Kartlarının İadesi ve İptali
MADDE23- (1) Adına giriş kartı tanzim edilen personelin görevinden/işinden ayrılması durumunda, işyeri yetkilisince giriş kartı teslim alınır ve ilgili kart bürosuna en geç (10) on gün içinde teslim edilir. Kartın tesliminden ilgili personelin yetkili amiri sorumludur.
(2) Kart sahibi, kartını teslim etmediği takdirde, işyerinin bildirimi üzerine, kart bürosunca kart bloke edilerek turnike ve kapılardan geçmesi engellenir. Ayrıca, durum ilgili kişinin ikamet ettiği yer güvenlik güçlerine bildirilerek kartın iadesi sağlanır. Süresi dolan, yenilenmeyen, görev değişikliği nedeniyle iade edilen, kayıp olan, yenilendikten sonra bulunan ve iptal edilen kartlar, kart bürosunca imha edilerek, imha tutanağı Liman Mülki İdare Amirliğine gönderilir.
 
Kart Ücreti
MADDE 24-
(1)Görevli giriş kartı, geçici giriş kartı, kısa süreli geçici giriş belgesi, geçici araç giriş kartı ücretsiz olarak verilir. Kart ücretleri, her yılın Ocak ayında kart bürosunca tespit ve ilan edilir. Bu ücret, yıl boyunca verilecek ücrete tabii giriş kartlarına uygulanır ve yıl boyu sabit tutulur.
(2) Kart bürosu görevi verilen işletici kuruluş kendi personeli için düzenlendiği tüm kart ve belgelerde ücret alıp almama konusunda serbesttir.
 
Giriş Kartı Aranmayacaklar
MADDE 25-
(1)TBMM Üyeleri, Vali, Liman Mülki İdare Amiri, Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Hakim, Cumhuriyet Savcısı, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Liman Başkanı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Emniyet Deniz Liman Şube Müdürü, Bölgeden Sorumlu Genel Kolluk Birim Amiri, Sahil Sağlık Denetleme Tabibi, Gemi ve Kıyı Yapıları Denetim Görevlisi, Liman İşletme Müdürü, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusunun giriş ve çıkışlarında herhangi bir kayıt ve şart aranmaz.
 (2) Yabancı misyonların Büyükelçi, Başkonsolosları, Konsolosları, Maslahatgüzarları, Elçilik Müsteşar ve Katipleri, Fahri Konsoloslar (Dışişleri Bakanlığımız veya Valilik Makamından verilmiş olmalı) kimliklerini göstererek giriş yapabilirler.
(3) Uluslar arası kuruluşları temsil eden kişiler ile ilimizi ziyaret eden protokole dahil zevat, ihracat ve ithalata konu girişimlerde bulunmak üzere yurtiçinden veya yurtdışından limana gelen Ticaret ve Sanayi Odaları ile benzer Odaların üst temsilcilerine Liman Mülki İdare Amirinin bilgisi dahilinde gerekli kolaylıklar gösterilir.
(4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları ile gümrük idare amirleri, gümrüklü sahada denetim, muayene ve gözetimle görevli gümrük memurları kurum kimliklerini göstererek giriş yapabilirler.
(5) Limanda ticari bir faaliyette bulunmayıp başka bir amaçla (eğitim vb.) giriş yapmak isteyen kişi ve grupların müracaatları, Liman Mülki İdare Amirliğine yapılır. Liman Mülki İdare Amirliğince limana uygun görülenler hakkında Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğünce aranan şahıslardan olup olmadıklarına Gümrük Müdürlüğünce Kaçakçılık Bilgi Bankası kaydına bakıldıktan sonra Kısa Süreli Geçici Giriş Belgesi ile girişlerine izin verilir.
(6) Limandaki eşya, araç ve gemilerde denetim ve gözetimle görevlendirilen kamu personeli, görevli olduğuna dair belgeleri ve kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle giriş yapabilirler.
(7) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, meslek odaları, vakıflar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve şirketlerin kendi personeline, ortaklarına, üyelerine verdikleri tanıtım kartı, görev kartı, kokart, kimlik kartı gibi kartlar liman ve gümrüklü sahalara giriş izni vermez.
 
Kamu Personelinin Yükümlülüğü
MADDE 26-(1) Görevi gereği sivil olarak çalışan personel hariç olmak üzere görevli tüm personelden limana giriş yapanlar giriş kartlarını görünür biçimde yakaya, araçların ise giriş kartlarını aracın ön camına asmak zorundadırlar.
(2) Giriş kartını yukarıda belirtilen şekilde takmaksızın limanda dolaşan kamu personelini, güvenlik birimleri öncelikle ikaz ederler. Aynı şekilde bu hareketin tespiti halinde bunu bir tutanağa bağlarlar. Bu tutanağı personelin bağlı bulunduğu birime gönderirler. Tekerrürü halinde ise Liman Mülki İdare Amirince ilgili şahsa idari yönden disiplin soruşturması yapılması için kurum yöneticilerine talimat verilir.     
 
Yolcuların Giriş ve Çıkışı
MADDE 27–(1) Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış yapacak yolcular giriş-çıkışlarında pasaport kontrolüne tabi tutulurlar.
(2) İşletici kuruluşça, fiziki koşullar da dikkate alınarak yabancı bir ülkeden gelen veya yabancı bir ülkeye giden yolcu ve gemi personeli ile beraberindeki eşyanın Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için giriş ve çıkışı ayrı ayrı olmak ve fiziki alt yapıya uygun şekilde iki ayrı kapı oluşturulur.
(3) Yabancıların resmi nitelik taşımayan ticari, eğitim, staj, turistik, bakım ve onarım amaçlı izin başvuruları ise Liman Mülki İdare Amirliğince gerekli tahkikatlar yapıldıktan sonra neticelendirilecektir. Bu gerekçeler dışındaki tüm taleplerin ise, yabancı resmi kurum/büyükelçileri tarafından mutlak surette Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılması ve İçişleri Bakanlığı talimatları ile karşılanması esastır.
(4) Yabancıların liman ve gümrüklü sahalardaki fotoğraf ve film v.b. çekimleri ise, güvenlik uygulamalarının haricindeki mekanlara yönelik yapılması kaydıyla Liman Mülki İdare Amiri iznine tabidir.
 
Basın Mensuplarının Sahaya Girişi
MADDE 28 –(1) Basın mensuplarının sahaya giriş ve çıkışları ile Liman sahasındaki fotoğraf ve film çekimleri Liman Mülki idare Amirinin iznine tabidir.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Ziyaretçiler, Ziyaretçilerin Gümrüklü Sahaya Giriş ve Çıkışları
Ziyaretçiler
MADDE 29- (1)Liman Mülki İdare Amiri, Liman sahasında görevli kamu kurum idarecileri ve yardımcıları, Emniyet Deniz Liman Şube Müdürü, Liman Başkanı, Hudut Sağlık Denetleme Tabibi, Liman İşletme Müdürü/Yöneticisi ve Yardımcılarının ziyaretçileri dışında liman sahasına ziyaretçi kabul edilmez.
(2) Liman içinde görev yapan personel ile görüşmek isteyen kişiler, bu isteklerini kapıdaki görevliye bildirirler. Ziyaretçisi gelen personel, amirinden izin aldıktan sonra görüşmelerini ancak uygun bir yerde yapabilir.
 
Ziyaretçilerin Gümrük Sahasına Giriş ve Çıkışları
MADDE 30–(1) 29 ncu maddenin 1. fıkrasında unvanları belirtilen kişilerin ziyaretçilerinin gümrük sahasına alınmalarında;
Ziyaretçilerin adı ve soyadı kapıdaki görevli tarafından görüşme yapılacak şahsa telefon ile bildirilerek görüşmeyi kabul ettiği anlaşıldıktan sonra ziyaretçinin kimliği alınıp ziyaretçi defterine kayıt yapılır ve kendisine ziyaretçi kartı verilir.
Çıkışta ise kart geri alınıp kimlik iade edilir.
 
Araçla Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçiler
MADDE 31-(1) Ziyaretçilerinin saha içine araç ile girişlerinde; ziyaretçi kabul eden kişiler kendilerine ziyaretçilerinin olduğu bildirildiğinde duruma göre (ziyaret edecek kişi göz önüne alınarak) isterlerse ziyaretçinin sahaya araç ile girmesine müsaade ettiklerini kapıdaki görevliye bildirir ve bu takdirde aracın ruhsatı alınarak araç saha içine kabul edilir. Çıkışta ruhsat iade olunur.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Gümrüklü Sahaya Araçla Giriş ve Çıkış Esasları
 
Görevli Kurum Amirleri 
MADDE 32-(1) Liman Mülki İdare Amiri, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Liman Başkanı, Hudut Sağlık Denetleme Tabibi, Gemi ve Kıyı Yapıları Denetim Görevlisi denetim amacıyla özel araç ile sahaya girip çıkabilirler.
 
Malzeme Getiren Araçlar
MADDE 33–(1) Liman ve gümrüklü saha içinde hizmet veren kuruluşlara malzeme getiren araçlar, buna ilişkin irsaliye veya faturalarını bir dilekçe ekinde gümrük idaresine ibraz ederler. Alınan havaleye istinaden araçlar trafik ruhsatı alındıktan ve geçici araç giriş kartı verildikten sonra girebilirler. Çıkışında ise bu kart alınıp ruhsat iade edilir.
 
İnşaat İşinde Kullanılan Araçlar
MADDE 34- (1) Inşaat için devamlı olarak liman ve gümrük sahasına girip çıkacak olan araçların sahaya girişleri, Liman Mülki idare Amirinden alınacak süreli izine tabidir. İzinden sonra araç kayıt defterine kayıt edilip trafik ruhsatı alındıktan ve araç giriş kartı verildikten sonra girebilirler. Çıkışta bu kart alınıp ruhsat iade edilir.
 
Araçların Kontrolü
MADDE 35- (1) Gümrüklü sahaya giren araçlar, giriş veya çıkışta bagaj ve kabinleri açılmak suretiyle gümrük idaresi personelince kontrol edilebilir.
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ARAMALAR
Arama
MADDE 36-
 
(1) Liman Mülki İdare Amiri, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde 5442 sayılı kanunun EK 1 maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi çerçevesinde, binaları, her türlü kara taşıtlarını, giren-çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu ve özel kuruluşların tüm personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratmaya yetkilidir
(2) Bu aramalar, gümrüklü alanlarda gümrük ve gümrük muhafaza diğer sahalarda ise kolluk görevlileri tarafından yapılır.
(3) Arama emri, aramanın kimler tarafından yapılacağı belirtilmek kaydıyla yazılı olarak verilir. Acil durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve bu emir en kısa zamanda yazı ile teyit edilir.
(4) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Gümrük Kanunundaki hükümler saklıdır.
 
Pasaport Kontrolleri
MADDE 37-(1) Dış hatlara sefer yapan gemilere giriş veya çıkış yapmak için liman sahasına gelen gemi personellerinin pasaport ve gemi adamı cüzdanlarının kontrolü,  kapıda bulunan görevli Gümrük Muhafaza Memurlarınca yapılır. Geçerli pasaport ve gemi adamı cüzdanı bulunanların giriş ve çıkışına müsaade olunur.
 
Özel Kuruluş Personelinin Kontrolü
MADDE 38- (1) Liman ve gümrük sahasında görev yapan özel kuruluş personeli ve sorumluları ile saha işçiler ve hamalları, sahaya giriş ve çıkışlarında kapıda bulunan Gümrük Muhafaza Memurlarınca aramaya tabi tutulabilirler.
 
İhbarlı Araçların Aranması
MADDE 39- (1) İhbarlı araçların aranması sırasında müşterek operasyon gerektiren bir durum halinde İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun 23.07.2002 tarihindeki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hareket edilir.
 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
KABAHATLERE UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR
 
Kabahat Kapsamında Kalan Başlıca Yaptırımlar
MADDE40- (1) Liman ve gümrüklü saha içerisinde aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanır.
 1. Limana Giriş Kartı olmaksızın girenler,
 2. Başkasına ait kart ile giriş yapanlar,
 3. Geçerli bir kartı olsa dahi, limanda giriş-çıkış için belirlenen yer ve kapıların haricinde başka yerlerden giriş-çıkış yapanlar ile bu kapılardaki turnike veya yaya yolunu kullanmadan limana giriş-çıkış yapanlar,
 4. Liman kapılarından giriş çıkış yapan yaya ve taşıtların sürücülerinden geçerli bir giriş belgesi veya eşyasının teslim edildiğine dair geçerli bir belge olsa dahi kapılarda kayıt ve kontrol ile görevli yetkililerin dur ihtarına uymaksızın giriş-çıkış yapanlar,
 5. Limana giriş iznine dair bir giriş kartı olsa dahi Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Kartı olmadan gemiye çıkanlar,
 6. Limana yük getiren veya yük almak için gelen kişilerden geçerli Araç Giriş Kartı olmadan limana girenler,
 7. Liman içerisinde giriş kartlarını görünür bir şekilde takmayan, limandaki görevlilerce sorulduğunda göstermeyenler,
 8. Aracını liman içerisinde trafiği olumsuz etkileyecek şekilde park eden ve bu hususta yetkililer tarafından yapılan ikazlara duyarsız kalanlar,
 9. Liman içerisinde görünür tabela ve işaretler ile araç park etmenin yasak olduğu belirlenmiş yerlere park edenler,
 10. Liman içerisinde ambar ve depoların önünü kapatacak şekilde park edenler,
 11. Liman ve gemilere giriş için kartları olsa dahi limana giriş amaç ve önceki beyanları dışında işlerle uğraşanlar,
 12. Liman Güvenlik Komisyonunca alınan kararlara muhalefet edenler,
 13. Limanın deniz alanında gemilerin güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ve hizmet gereği dışında deniz taşıtı bulunduranlar,
Haklarında düzenlenen tutanaklar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi 1 nci fıkrası ’Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere idari para cezası hükümleri uygulanır. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.’’Hükmü gereği, idari para cezası verilmek üzere Liman Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Liman Mülki İdare Amiri tarafından onaylanan cezalar, işlemi yapan birim tarafından şahsa ve şahsın çalıştığı işverene tebliğ edilir.
 
İdari Para Cezası Uygulanmasında Karar Mercii
MADDE 41- (1) Başka bir kurul, makam ya da kamu görevlisinin yetkili kılındığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, liman tesisi içerisinde kabahat dolayısıyla idari para cezası verme konusunda Liman Mülki İdare Amiri yetkilidir.
(2) Bu kapsamda, kabahati tespit eden liman birimleri, yönerge ekindeki idari para cezası tutanağı (Ek-3/A-EK-3/B ) ile varsa olayı özetleyen tutanakla beraber gerekli ceza kararını hazırlar ve Liman Mülki İdare Amirinin onayına sunar. Onaylanan ceza kararları yine Liman Mülki İdare Amirinin imzası ile kabahati tespit eden ilgili birim tarafından muhatabına ve işverenine tebliğ edilir.
(3) Liman Mülki İdare Amirinin, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32/1 maddesi hükmüne istinaden bu kişilere vereceği idari para cezası, maddede belirtilen tutarın yıl için tespit edilmiş miktarı kadardır.
(4) Kabahat tarihini izleyen bir yıl içerisinde aynı kişinin bir daha kabahat işlemesi halinde 5326 sayılı Kanunun 8 nci maddesine istinaden kabahat işleyen kişinin yanında bu aynı gerçek ve tüzel kişi olmak koşuluyla kişinin, adına hareket ettiği gerçek ya da tüzel kişilere de yukarıda belirtilen usul ve tutarlarda idari para cezası uygulanır.
(5) İlgili şahıs hakkında düzenlenen ilk tutanak tarihi baz alınarak, son 1 yıl içerisinde aynı liman içerisinde kamu düzenini bozucu 3 ncü bir fiilin tespiti halinde;
a) Şahsa ve (aynı firma olmak koşuluyla) ilgili firmaya da idari para cezası uygulanmasının yanında, firmanın diğer çalışanları da dahil olmak üzere liman tesisine ait tüm giriş izinleri, 15 gün süreyle askıya alınır.
b) Bu şahısların liman giriş kartlarının iptali konusu ise Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülerek kararlaştırılır.
 
Vukuatların Rapor Edilmesi 
MADDE 42-(1) Limanda meydana gelen terör, asayiş, kaçakçılık olayları kolluk birimleri amirlerince, çevre ve iş kazaları gibi diğer vukuatlar ise Liman İşletmeci kuruluşunca, sağlık ile ilgili hususlar Tabiplikçe, denizde meydana gelen kazalar Liman Başkanlığınca, yazılı raporu bilahare verilmek üzere anında Liman Mülki İdare Amirine bildirilir.
 
 
Gümrüklü Saha İçinde Karşılaşılacak Sorunların Çözümü
MADDE 43-(1) Liman sahası içinde giriş çıkış yapan kişi, kara ve deniz taşıtlarına yönelik sorunlar ilgili birimlerce Liman Mülki İdare Amirine bildirilir. Bu konuda Liman Mülki İdare Amirinin vereceği talimata göre hareket edilir. Gerektiğinde Liman Mülki İdare Amirince tarafından Vali’ye bilgi verilir.
 
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Büro ve Büro Hizmetleri
MADDE 44- (1) Liman Mülki İdare Amiri ve Liman Güvenlik Komisyonunun faaliyetleri için gerekli büro, araç, gereç ve personel ihtiyaçları işletici kuruluş tarafından karşılanır.
 
Yönergede Değişiklik Yapılması 
MADDE 45- (1) Yönergede değişiklik Vali Onayı ile yapılır. Yönergenin dayanağını oluşturan mevzuat hükümlerinde (uluslararası antlaşma, kanun, yönetmelik) değişiklik yapılması ve yapılan değişikliğin yönerge kapsamındaki konularda farklı hükümler içermesi durumunda, yönergenin dayanağını oluşturan güncel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu durumda 3 ay içerisinde yönerge güncel değişikliklere uyumlu hale getirilir. 
 
İlan
MADDE 46- (1) Bu Yönerge, onaylanmasını müteakip Yalova Valiliğinin web sayfasında yayımlanır. Bu durum, web sayfasının adresi de belirtilmek suretiyle ilgili birimlere, ekinde Yönerge metni olmaksızın yazılı olarak bildirilir. 
 
Yürürlük
MADDE 47– (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 48– (1) Bu yönerge hükümlerini Yalova Valisi yürütür.
 
 
 
 1. Daimi/Görevli Giriş Kartı Başvuru Formu (EK 1-A)
 2. Geçici Giriş Kartı Başvuru Formu (EK 1-B)
 3. Araç Daimi Giriş Kartı Başvuru Formu (EK 1-C)
 4. Kartları Onay Teklif Listesi (EK 2/A)
 5. Gerçek Kişiler İçin İdari Yaptırım Karar Tutanağı (EK3/A)
 6. Tüzel Kişiler İçin İdari Yaptırım Karar Tutanağı (EK3/B)
 7. Geçici Giriş İzin Belgesi (EK-2)
 8. Daimi/Görevli/Geçici Giriş Kartı (EK-4)
 9. Araç Giriş Kartı (EK-5)
 10. Geçici Araç Giriş Belgesi (EK-6)
 11. Kısa Süreli Geçici Giriş Belgesi (EK-7)
 12. İş Güvenliği Talimatı ve Taahhütnamesi (EK -8)
 13. Taahhütname (EK-9)
 14. Bilgi İşlem Formu (EK-10)
 15. Ziyaretçi Giriş Kartı (EK-11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C YALOVA VALİLİĞİ

Adres: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48-1 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr
Valilik Kep Adresi: :icisleribakanligi@hs01.kep.tr